Search Result of "Natural zircon"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of heat treatment on color of natural zircon

ผู้แต่ง:ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Imgฐิติมา ไหลธรรมนูญ,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาง ศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, มาตรวิทยา, อัญมณีศาสตร์

Resume