Search Result of "Natural Rubber mat"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. สุรพล ภัทราคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของซีโอไลท์ต่อสมบัติเชิงกลและการทนทานต่อน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลของยางธรรมชาติผสมยางอะไครโลไนโตรบิวตะไดอีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล ภัทราคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พอลิเมอร์เบลนด์ คุณลักษณะของพอลิเมอร์ ยางคอมปาวด์

Resume