Search Result of "Natural Rubber (NR)"

About 27 results
Img

งานวิจัย

Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, Img. Jean-Pierre CELIS, ImgBruno BRESSON, ImgChristian FRETIGNY, ImgKarine Mougin, ImgMarie-France VALLAT, ImgMichel NARDIN, ImgPierre PONTHIAUX, Imgสมบัติ ธนะวันต์, Imgอนุสรณ์ วรสิงห์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Benzenesulfonylhydrazide Concentration on Curing Characteristics, Morphology and Expansion Ratio of Natural Rubber (NR) Foam

ผู้แต่ง:ImgMr.RUNGTAWEE PADAKAN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Development of Rubber Compound based on Natural Rubber (NR) and Ethylene-Propylene-Diene-Monomer (EPDM) Rubber for Playground Rubber Mat)

ผู้เขียน:Imgบุษยา รัตนสุภา, Imgดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The development of rubber compound for playground rubber mat by studying the effect of light-colored fillers on cure characteristics, mechanical properties of natural rubber (NR) and ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber blend was investigated. It was found that at the same filler loading (100 phr), CaCO3 filled-rubber showed the lowest cure time (tc90) and also the best mechanical properties compared with other fillers. At various filler loading (50, 100 and 150 phr), rubbers filled with CaCO3 and natural zeolite at 150 phr both showed the lowest cure time and highest hardness, but CaCO3 displayed the lowest values of tensile strength and elongation at break. In addition, the influence of the vulcanization system (conventional vulcanization (CV), semi-efficient vulcanization (semi-EV), and efficient vulcanization (EV)) on the mechanical properties of the 100 phr CaCO3 filled vulcanizates were investigated and discovered that the CV system showed the highest mechanical properties.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 5, Jan 07 - Dec 07, Page 239 - 247 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

หัวเรื่อง:Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effect of kaolin clay on fire retardancy and thermal degradation of intumescent flame retardant (IFR)/natural rubber composite

ผู้แต่ง:ImgThuechart, T., ImgDr.Wirunya Keawwattana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการดีเด่น (2017)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร/ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการดีเด่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Development of Rubber Compound based on NR and EPDM for Playground Rubber Mat

ผู้เขียน:Imgบุษยา รัตนสุภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยียางพาราและผลิตภัณฑ์, วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ, วัสดุคอมพอสิท, วัสดุพอลิเมอร์, นาโนเทคโนโลยี

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันLipid Analysis, เทคโนโลยีและคุณภาพยางธรรมชาติ Nutural Rubber Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีของสีย้อม, การย้อมและการตกแต่งผ้า

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิมา ชลคุป

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและโพลิเมอร์

Resume

12