Search Result of "Nattira On-nom"

About 17 results
Img

งานวิจัย

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker

ผู้แต่ง:ImgDr.Parisut Chalermchaiwat, Associate Professor, ImgNattira On-nom, ImgPrawta Chantaro,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process), การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง (Product development from insect)

Resume