Search Result of "Nattarat Thangthamniyom"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Virology, Antivirals, Pathobiology

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgทวีศักดิ์ ส่งเสริม, Imgมลิวัลย์ ชุนถนอม, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Virology, Molecular biology, Vaccine, Diagnostic test

Resume

Img

Researcher

นาง วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ: Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, Imgดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, Imgดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, Imgดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, Imgนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, Imgนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, Imgดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสหธัช พุทธปฏิโมกข์, Imgดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, Imgนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, ImgX61041

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)