Search Result of "Nattapol Aunsri"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A New Spinach Respiratory Prediction Method Using Particle Filtering Approach

ผู้แต่ง:ImgDr.Soraya Saenmuang, Assistant Professor, ImgNattapol Aunsri,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, กระบวนการแปรรูปอาหาร, สมบัติทางกายภาพของอาหาร

Resume