Search Result of "Natral Rubber"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. สุรพล ภัทราคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล ภัทราคร, อาจารย์