Search Result of "Natcha Sornhiran"

About 33 results
Img

Researcher

ดร. ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีของดิน, การศึกษาและวิเคราะห์ถ่านชีวภาพ, การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตพืช, มาตรฐานการผลิตด้านพืชและอาหารปลอดภัย

Resume

Img

Researcher

นางสาว ใยไหม ช่วยหนู

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics, Soil Science

Resume

Img

Researcher

นาย ธรรมธวัช แสงงาม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาลินี คงสุด

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากเปลือกไข่โรงฟักสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, อาจารย์, Imgดร.ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์, Imgดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์, Imgนางสาวนิตยา แก้วแพรก, Imgนายเทวารักษ์ ปานกลาง, Imgรศ. ดร. วิวัฒน์ วชิ รวงศ์ กวิน, Imgศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
12