Search Result of "Nartrapee Ponyai"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

The Effects of Circuit Training with Elastic upon Health-Related Physical Fitness of Undergraduate Students

ผู้แต่ง:ImgDr.Juthamas Singhachainara, Associate Professor, ImgNartrapee Ponyai,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

Resume