Search Result of "Narongrit Muangmai"

About 268 results
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Aquatic biodiversity, Phylogeography , Molecular phylogenetics and evolution, Phycology, Cryptic Diversity, Speciation, Population Genetic, Marine Genomics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, Imgดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

สาหร่ายปลอยภัย ประเทศไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCallum Mackenzie, ImgProf. Elizabeth Cottier-Cook

แหล่งทุน:Safe Seaweed Coalition

Img
Img

งานวิจัย

การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, Imgน.ส.วิยะดา แจ่มจำรูญ, Imgน.ส.อรรัตน์ สุนทรพงศ์, Imgนายฐิติพงศ์ พันทุม, Imgนายตรศักดิ์ นิภานันท์, Imgนายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวท, Imgนายวรพงศ์ สิงห์ชาติ, Imgนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, Imgกีรติ กันยา , Imgลาวัณย์ จันทร์โฮม

แหล่งทุน:นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตาแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, Imgดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, Imgนายจิรบูรณ์ ประสารพันธ์, Imgนายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, Imgผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, Imgรศ. ดร.สัญชัย พยุงภร, Imgอ.ดร.จุมาพร โสหนองบัว

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองและไก่ประจำถิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, ImgDr. Syed Farhan Ahmad, Imgผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, Imgรศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...