Search Result of "Narongkorn Krajangsawasdi"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Strength of composite plate with parallel offset misalignment doublebolted joint under bending moment

ผู้แต่ง:ImgNarongkorn Krajangsawasdi, ImgDr.Phacharaporn Bunyawanichakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Strength of composite plate with parallel offset misalignment doublebolted joint under bending moment

ผู้แต่ง:ImgNarongkorn Krajangsawasdi, ImgDr.Phacharaporn Bunyawanichakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Structural Wing Sizing in Preliminary Aircraft Design

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

Resume