Search Result of "Narong MANGKITA"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของราษฎรในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:ImgNarong MANGKITA

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf