Search Result of "Napus Sirisuntornlak"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pollination and fruit set in durian 'Monthong' at various times and with various methods of pollination

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanapol Jutamanee, Professor, ImgNapus Sirisuntornlak,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume