Search Result of "Napier hay"

About 7 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 (2019)

ผลงาน:จลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของหญ้าเนเปียร์แห้ง ฟางข้าว อาหารข้น และอาหารผสมครบส่วนที่มีหรือไม่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบ

นักวิจัย: Imgอภิรดา พัดลม Imgดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์ Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์, Swine Health, Production and Economics, Bayesian Statistics, Epidemiology and Statistical Genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , การผลิตโคเนื้อและโคนม, การผลิตก๊าซชีวภาพ

Resume