Search Result of "Napat"

About 150 results
Img

Researcher

ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร , เกษตรแม่นยำ, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชพลังงาน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและการท่องเที่ยว , อุตสาหกรรมบริการ, การตลาดบริการ, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมะรุมกลิ่นดอกไม้ไทยเพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บผลปาล์มร่วง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวหงสกุล เมสนุกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, Imgนางสาวณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, Imgนางสาวหงสกุล เมสนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เอกวุฒิ โรจน์สัตตรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
12345678