Search Result of "Nanuwong, N."

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวแปรสุ่ม LENGTH BIASED BETA-PARETO (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Parameter estimation for the length biased beta-pareto distribution and application

ผู้แต่ง:ImgDr.WINAI BODHISUWAN, Associate Professor, ImgNanuwong, N., ImgPudprommarat, C.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Length biased beta-Pareto distribution and its structural properties with application

ผู้แต่ง:ImgNareerat Nanuwong, ImgDr.WINAI BODHISUWAN, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume