Search Result of "Nan River Basin"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Climate Change and Land-use Change on Future Inflow to a Reservoir: A Case Study of Sirikit Dam, Upper Nan River Basin, Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Thanasit Promping, Lecturer, ImgTingsanchali, T.,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Future hydrological drought hazard assessment under climate and land use projections in Upper Nan River Basin, Thailand

ผู้แต่ง:ImgChutipat Foyhirun, ImgMr.Thanasit Promping, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปลาในลุ่มแม่น้ำน่าน (ระบบแม่น้ำเจ้าพระยา) ในเขตจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgอมรชัย ล้อทองคำ

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมแหล่งนำ้และการจัดการ

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวรลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของลุ่มน้ำน่านตอนบนในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

12