Search Result of "Nam, J."

About 790 results
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้ำขุ่น-น้ำยืน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำน้ำปาด (2017)

ผู้แต่ง:Imgวรพล เรืองศรี , ImgDr.Jirawat Kanasut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย นาม บัวทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โคนม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มทอผ้าฝ้าย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ อุฬารกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในลุ่มน้ำก่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนากร พรมโนภาส

แหล่งทุน:เงินรายได้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910...