Search Result of "Nakamura Shinichiro"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฃกลศาสตร์ของของไหล , การไหลในทางน้ำเปิด, การป้องกันน้ำท่วม

Resume

Img

Researcher

ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation, Land Use Modeling, Spatial Analysis, Sustainable Development, Disaster Resilience

Resume