Search Result of "Mushroom cultivation"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุงแบบครบวงจรของมูลนิธิพระดาบส

ผู้เขียน:Imgพัดโบก วินัยกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื้อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:อริสรา ธานีรณานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgเปรมารัช วิลาลัย, Imgสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgอริสรา ธานีรณานนท์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชวโรจน์ ใจสิน , Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบจัดการการส่งเสริมการขายเห็ดและดูแลลูกค้าด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา: กลุ่มปลูกเห็ดในจังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgวินัย บุญคง

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกของเกษตรกรในเขตใกล้เคียงสถานีวิจัยกาญจนบุรี

Img

Researcher

ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยในอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค

Resume