Search Result of "Mr.Fong Wan Hor"

About 6 results
Img
Img

Researcher

ดร. อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:Business Management

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Resume