Search Result of "Mr. Noriaki Matsuo"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนรู้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น, ความเชื่อและและกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนการสอนเชิงรุก

Resume