Search Result of "Mr. Juan Campos"

About 2 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (2018)

ผลงาน:เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม

นักวิจัย: Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์ ImgMr. Juan Campos Imgน.ส. วิภาวี เทพนาทิม Imgนาย โอบบุญ สิงหนาท

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) สำหรับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ (2018)

ผลงาน:เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม

นักวิจัย: Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์ ImgMr. Juan Campos Imgน.ส. วิภาวี เทพนาทิม Imgนาย โอบบุญ สิงหนาท

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)