Search Result of "Morita, H."

About 13 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparative Analysis of QOL in Station Areas between Cities at Different Development Stages, Bangkok and Nagoya

ผู้แต่ง:ImgNakamura, K., ImgMorita, H., ImgDr.Varameth Vichiensan, Associate Professor, ImgTogawa, T., ImgHayashi, Y.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antimicrobial resistance in Campylobacter isolated from food animals and humans in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgPadungtod, P, ImgKaneene, JB, ImgHanson, R, ImgMorita, Y, ImgMrs.Sumalee Boonmar, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Walkability Evaluation for Street Design based on Virtual Reality Experience

ผู้แต่ง:ImgKazuki Nakamura, ImgKenji Morita, ImgDr.Varameth Vichiensan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Farming Systems Improvement of Rice-based Farms in Huay Khan Lean Sub-district, Wiseetchaychaan District, Ang Thong Province

ผู้เขียน:ImgYuki MORITA

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgBuncha Somboonsuke

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Prevalence of Flavobacterium psychrophilum Infection in Ayu (Plecoglossus altivelis) in Gunma Prefecture, Japan and Comparison of the gyr B Sequences of Isolates)

ผู้เขียน:ImgHajime Arai, ImgYukio Morita, ImgKunihiro Nobusawa, ImgMasanao Arai, Imgนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, ImgHirokazu Kimura

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The prevalence of cold-water disease (CWD) in ayu (Plecoglossus altivelis) caused by Flavobacterium psychrophilum was investigated in 3 different sites along the Tone River in Gunma Prefecture, Japan. F. psychrophilum was isolated from 7 of 8 fishes from site A (88%), 15 of 101 from site B (15%), and 3 of 8 from site C (38%). The gene encoding DNA gyrase subunit B (gyrB) of F. psychrophilum in 16 isolates was partially sequenced. Among the 16 strains, 15 strains had gene sequences that completely matched those of a species type strain (NCIMB1947T). Another strain confirmed one nucleotide substitution, however, the codon resulting from this substitution was synonymous with that in the type strain sequence. The results suggested that CWD was widespread in the Tone River of Gunma Prefecture, with little genetic divergence from the species type strain.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 4, Oct 04 - Dec 04, Page 523 - 530 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation, Land Use Modeling, Spatial Analysis, Sustainable Development, Disaster Resilience

Resume

Img

งานวิจัย

Land development and land readjustment for Transit Oriented Development (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Nihon University

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Farming Systems Improvement of Rice-based Farms in Huay Khan Lean Sub-district, Ang Thong Province, Thailand)

ผู้เขียน:ImgYuki MORITA, Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์, ImgBuncha Somboonsuke, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research were to study the socio-economic characteristics of rice-based farm households, to study current main agricultural production systems of rice-based farming systems, and to identify selected bio-physical factors and socio-economic factors related to farm household income. The data was collected by using interview schedules from 116 representatives of farm households in Huay Khan Lean Sub-district, who had practiced rice farming integrating with other types of farming. The farm households were selected by purposive sampling methods. Data analyses were done by using various statistical measures. The findings revealed that there were 2 main types of rice-based farming systems in the study site. The major type of rice-based farming systems was rice-livestock farming systems (50.0%). The types of livestock raised were chicken (37.9%), swine (29.3%), frog (24.1%), duck (5.2%), beef cattle (1.7%) and chicken and swine (1.7%). The second major type was rice-fruit (mango) farming systems (24.1%). In agricultural production systems, rice farming was similarly practiced in rice-livestock and rice-fruit farming systems. On the average, farm households held 25.3 rai (rice-livestock) and 31.5 rai (rice-fruit) land, and had 2.5 persons in farm labor. Irrigation were well facilitated, however, most of them cultivated both highyield varieties and local varieties. Rice was directly seeded on rice fields with chemical applications. Harvested rice was sold to local markets, provincial markets and agricultural cooperatives at the farm gate price of 3.15-3.96 baht/kg. The amount of production was 14,175 kg/year (rice-livestock) and 17,942 kg/year (ricefruit). In livestock raising, all types of livestock are local breeds. Drug and vaccine were treated by most farm households. Livestock were mainly sold to local merchants. In fruit farming, mango planting areas accounted for 3.6 rai. Chemicals were also used. Mango was mainly sold to local merchants and local markets at the farm gate price of 24.2 baht/kg. The amount of production was 860 kg/year. Rice-livestock farm households gained a net income of 272,698 baht/year while rice-fruit farm households gained a net income of 70,875 baht/year. Hypothesis testing indicated that in the bio-physical factors, there was a significant relationship between rice varieties and farm household income. In addition, in the socio-economic factors, there were a significant relationship between age, occupational experience, farmer organizations' membership and financial sources, and farm household income. Based on the study, following recommendations are suggested: Firstly, implementation guidelines of agricultural diversification program and sustainable agriculture should be developed in the provincial level with regular monitoring and evaluating the activities. Secondly, effort should be made to make farmer organizations attractive to be able to encourage membership among farm households by participatory management approach. Thirdly, farm households need to be informed through workshops, discussions and demonstrations on available resources to be sustainable. Fourthly, a network of the different organizations including farmers' organization, the district agricultural office and the agricultural technology transfer center should be developed to improve farming process. Lastly, farmers' capacity building should be done by using model farms and giving awards to outstanding producers in terms of maximum utilization of resources through integrated farming systems.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 024, Issue 1, Jan 03 - Jun 03, Page 53 - 63 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbiology and Immunology, Molecular Biology and Virology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารปลอดภัย เทคโนโลยีและสุขศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume