Search Result of "Momordica charantia"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Antifertility Effects of Momordica charantia Seed Extracts-Reduced Testosterone-not Antioxidant Enzymes and Protein Expression in Male Wistar Rats

ผู้เขียน:Imgแก้วมาศ พงษ์อัคคศิรา

ประธานกรรมการ:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Varietal Evaluation and 30 kDa Protein Studies in Local Bitter Gourd (Momordica charantia L.))

ผู้เขียน:ImgCharan Ditchaiwong, ImgPrachya Kongtawelert, ImgSurapol Natakankitkul, ImgManoch Tongjiem, ImgManeechat Nikornpun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Twelve accessions of local bitter gourds were tested in comparison with a cultivated bitter gourd at Phichit Horticultural Research Center in summer 2000. Botanical and horticultural characteristics of leaf, pistillate flower, staminate flower, fruit and seeds were recorded. Ripe fruit yield of the accessions ranged from 3,227 to 6,912 kg/ha. Yield was not significantly different among the accessions but showed high variation in protein levels in extraction from endosperm. The partial protein powder ranged from 104.33 to 208.67 mg/5 g of endopsperm while the specific activity protein at 30 kDa evaluated by the polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) method ranged from 104.86 to 265.42 ?g/5g of endosperm. One specific accession (No.16) gave the highest level of the specific activity protein at 30 kDa, however, it gave high level of the partial protein powder, 168.33 ?g/5g. Contradictory, the other accession (No.11) which had more or less the same level of total protein as the mentioned accession, had rather low level of the specific activity protein at 30 kDa, 149.96 ?g/5g of endosperm.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 3, Jul 02 - Sep 02, Page 225 - 234 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างอสุจิชั่วคราวและลดระดับเทสทอสเทอโรนของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกในหนูวิสตาร์แรท

ผู้เขียน:Imgรวิชา พลอยภัทรภิญโญ

ประธานกรรมการ:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมะระขี้นกลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้เพื่อเป็นยาคุมกำเนิดเพศชายชั่วคราว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกต่อเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและโปรตีนในระบบสืบพันธุ์หนูวิสตาร์แรทเพศผู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Behavioral, Endocrinology, Reproduction, Nutrition Toxicology

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

In vitro Antimicrobial Screening of Selected Traditional Thai Plants

ผู้แต่ง:ImgVaripat Areekul, ImgPasuda jiapiyasakul, ImgDr.Angsumarn Chandrapatya, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม ต่อผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะระ(Momoidica charantia L.)

ผู้เขียน:Imgสุพินญา บุญมานพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสมุนไพรผสมของฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะระขี้นก และไพล ต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค และคุณลักษณะทางการเจริญเติบโตในไก่กระทง

ผู้เขียน:Imgอริชญา นาคชำนาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, Imgดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิญญู แสงทอง, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof. Dr. Tawatchai Charinpanitkul, ImgAsst.Prof. Dr. Khanin Nueangnoraj, ImgDr. Chularat Wattanakit

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (11)

12