Search Result of "Molecular mechanism"

About 22 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลไกการออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีต่อการต้านการอักเสบ (2012)

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUSANA MEKHORA,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการต้านไวรัสตับอักเสบบีในระดับชีวโมเลกุล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร สัญชัย พยุงภร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Materials Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer modeling and catalysis

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Organometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume

12