Search Result of "Modifying machinery"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สอบบัญชี, บัญชีภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไป

Resume