Search Result of "Mode Shape"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การออกแบบอากาศยาน, การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

Resume

Img

งานวิจัย

การเสียรูปแบบควบคู่ในคานโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนทัต มนต์วิเศษ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Composite materials, Finite Element Analysis, Mechanics of Makerials, Aircraft Structure , Flying robots

Resume

Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Fatigue of Materials, Aviation Maintenance, Safety in Aviation

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

Resume

Img

Researcher

ดร. ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อวกาศยานไร้คน, อากาศพลศาสตร์, UAV / MAV, Aerodynamics

Resume