Search Result of "Miss Zhou Xianmei"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยเชิงสหวิทยาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย, ภาษาและวรรณกรรมไทย, ภาษาและวรรณกรรมเขมร

Resume