Search Result of "Min, J."

About 61 results
Img

ที่มา:Trans. Inst. Min Metall. C

หัวเรื่อง:Evaluation of mass transport effect on the nucleation and growth of electrodeposits

Img
Img

งานวิจัย

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCuiwei Du, ImgDawei Zhang, ImgGaohong Yu, ImgLuyao Huang, ImgMin Zhu, ImgMing Chen, ImgWenchuan Tang

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาง วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , การอ่านภาษาเยอรมัน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of mass transport effect on the nucleation and growth of electrodeposits

ผู้แต่ง:ImgMike Free, ImgRavindra, ImgDr.Aphichart Rodchanarowan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Aquaculture, Aquatic Ecotoxicology

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของแข็ง, ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำ

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property

ผู้แต่ง:ImgMin Zhu, ImgWenchuan Tang, ImgLuyao Huang, ImgDawei Zhang, ImgCuiwei Du, ImgGaohong Yu, ImgMing Chen, ImgDr.Thee Chowwanonthapunya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการให้บริการในงานกิจการนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgChanchai SUWANNAPAL

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสนั่น ประจงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgWannaporn PANPAK

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img
Img
1234