Search Result of "Microstructural modification"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

Researcher

ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Metallurgical and Material Engineering

Resume