Search Result of "Microfinance, impact evaluation, rural development"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microfinance, impact evaluation, rural development

Resume