Search Result of "Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)isolated from dogs hoapitalized at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital

ผู้แต่ง:ImgDr.Ong-ard Lawhavinit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus จากอาหารที่จำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ, โรคเชื้อโรคก่อโรคในสัตว์, การเพาะเลี้ยงและป้องกันโรคสัตว์น้ำ

Resume