Search Result of "Melaleuca cajuputi"

About 38 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทศพล อุมะมานิต

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasiri Wannarat, Assistant Professor, ImgMs.Panida Wongwean, ImgSupanasomporn S, ImgMr.Yutthana Banchong, ImgDr.Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat),

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2021)

ผลงาน:อัตราการเติบโตของไม้เสม็ดขาว ภายใต้การตัดขยายระยะในรูปแบบแตกต่างกันในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักวิจัย: Imgนางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Img
Img
12