Search Result of "Media development"

About 44 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ไร้กรอบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พนม เกิดแสง

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effectiveness of Out-of-Class Instructional Media Integrated Songs to Enhance Vocabulary Knowledge of EFL University Students

ผู้แต่ง:ImgMs.Manassara Riensumettharadol, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับฟังรายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" ที่ออกอากาศทางเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนางรัชนี จารุสันต์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฏิบัติงานของนายสถานีรถไฟชั้น จัตวา สังกัดงานเดินรถแขวงต่าง ๆ ฝ่าย การเดินรถ ในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญรวม เกิดแก่น

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิทย์ คำแสง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริการให้ยืมสื่อด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพนม เกิดแสง

123