Search Result of "Mechanical properties"

About 312 results
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วและผ่านกระบวนการทางความร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายใต้รหัสโครงการ 54/18/MATE

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...