Search Result of "Master-Slave Robot"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:The 36th Electrical Engineering Conference(EECON-36) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่36

หัวเรื่อง:การลดการสั่นสะเทือนในหุ่นยนต์มาสเตอร์- สเลฟ ที่มีความยืดหยุ่นโดยวิธีการควบคุมอัตราการสั่นพ้อง และวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธ์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Analysis of Force Response by Using Spectrogram

ผู้แต่ง:ImgDr.Chowarit Mitsantisuk, Associate Professor, ImgNapol Varachitchai,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Motion Control, Real-world Haptics, Tele-operated Robot, Medical Robot Devices, Rehabilitation Robot, Disturbance Observer, Acceleration Control, RT-Linux, Human-robot Interaction, Mechatronics

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power system quality, Power system analysis, Power system simulation, Power system reliability

Resume

Img

งานวิจัย

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (18)