Search Result of "Markwell, P. J."

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Studies on the biocontrol of aflatoxin in maize in Thailand

ผู้แต่ง:ImgPitt, J. I., ImgManthong, C., ImgMrs.Prisnar Siriacha, ImgChotechaunmanirat, S., ImgMarkwell, P. J.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Estimating the burden of market loss due to aflatoxins in maize: methods and estimates for Thailand

ผู้แต่ง:ImgLubulwa, G. A. S., ImgMrs.Prisnar Siriacha, ImgMarkwell, P. J., ImgPitt, J. I.,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นาง ปริศนา สิริอาชา

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume