Search Result of "Mao, S."

About 174 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mao Pomace on Carcass and Meat Quality of Broiler

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor, ImgDr.Panward Prommadee, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor, ImgMs.Sudathip Sensupha,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติทางเคมีและกายภาพของกากเม่าแห้ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2 : เครื่องดื่มเม่าผงชนิดแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรินทร์ อุทัยสา

แหล่งทุน:จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
123456789