Search Result of "Maneerat, S"

About 50 results
Img

Researcher

ดร. สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

Screening of probiotic lactic acid bacteria and utilization for production of fermented shrimp (Kung-Som) (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษา เด็กและเยาวชน เจเนอเรชันแอลฟา

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteria (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Survival and shelf life of Lactobacillus lactis 1464 in shrimp feed pellet after fluidized bed drying

ผู้แต่ง:ImgManeerat Wirunpan, ImgWanticha Savedboworn, ImgDr.Penkhae Wanchaitanawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Forest Ecosystem Shifts in Response to Future Climate Change in the Western Forest Complex, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgAnak Pattanavibool, ImgSompoch Maneerat, ImgArchada Chitchote,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Specific to Cucumber Mosaic Virus by Phage Display Technology)

ผู้เขียน:ImgManeerat Koohapitagtam, ImgSuang Rungpragayphan, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cucumber mosaic virus (CMV) causes serious problems in economically important crops, especially members of the Solanaceae and Cucurbitaceae families. Serological detection of this virus by specific antibodies is required as a control measure as well as for quarantine investigation to ensure any components used for agricultural propagation, especially commercial seeds, are disease free. However, the selection of recombinant antibodies by phage display nowadays presents a real challenge to provide the antibodies that are urgently needed. In this research, an anti-CMV single-chain variable fragment (scFv) was constructed using a phage display system. Both heavy (VH) and kappa light chain variable (Vk) genes were amplified by RT-PCR from the hybridoma cell line CM2, secreting a monoclonal antibody (MAb) specific to both serogroup I and II of CMV. The VH and Vk amplified products, approximately 400 bp in length, were joined by a PCR overlapping extension method to generate the scFv gene. A recombinant phagemid pCANTAB5E harboring the scFv gene was constructed and transformed into Escherichia coli TG1. The bacterial transformants were rescued by helper phage M13 to produce phage-displayd scFv and the screening for CMV-specific scFv was carried out by ELISA. Three positive, recombinant clones (2C1, 6A1 and 1D4) which gave high signal-to-noise in ELISA were utilized in order to produce soluble antibodies. Western blotting and DNA sequencing were performed to characterize the scFv products. The result showed that all clones were identical and able to bind CMV of both subgroups. DNA comparisons showed that all the VH belonged to the J558.32 subgroup and JH2, while Vk belonged to Vk genes and JK2.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 330 - 338 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production of Polyclonal Antibodies Specifi c to the Recombinant Coat Protein of Blackeye cowpea mosaic virus and Its Use in Disease Detection)

ผู้เขียน:ImgManeerat Koohapitagtam, ImgCharassri Nualsri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The coat protein gene of Blackeye cowpea mosaic virus (BICMV-CP) was amplifi ed by reverse transcription polymerase chain reaction and cloned into the expression vector pQE-80L. This plasmid was transformed into Escherichia coli DH5? competent cells. The BICMV-CP gene was expressed as a fusion protein containing a fragment of 6xHis-tag. Bacterial cells were disrupted by repeated freezethawing three times and the BICMV-CP fusion proteins were purifi ed under denaturing conditions by affi nity chromatography with Ni-NTA Agarose. A sample of 500 ?g of purifi ed protein was mixed with Freund’s complete adjuvant at a ratio of 1:1 (volume to volume). Initially, the emulsion was subcutaneously injected into a New Zealand White rabbit, followed at weekly intervals by three additional immunizations with 500 ?g of the purifi ed protein mixed with Freund’s incomplete adjuvant. Bleeding was done every week during weeks 5-12 and titers of the antisera ranging from 800-51,200 were obtained. Up to a dilution of 1:320 of the BICMV-infected yardlong bean sap could be detected by indirect enzyme-linked immunosorbent assay. The produced antiserum reacted specifi cally with the BICMV-infected plant without any cross reaction with other virus species tested. However, a weakly positive reaction with Bean common mosaic virus could be observed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 4, Jul 13 - Aug 13, Page 603 - 613 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Biomechanical Effect of Filled Biomaterials on Distal Thai Femur by Finite Element Analysis)

ผู้เขียน:ImgPanya Aroonjarattham, ImgKittiAroonjarattham, ImgManeerat Chanasakulniyom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Giant cell tumors are frequently detected at the lower end of the distal femur. Surgery is the most effective treatment for these tumors. The experience of the surgeons determines the amount of bone removal containing the giant cell tumors (excision) and what biomaterials should be used for the bone replacement; however, the strength of the reconstructed bone has been a concern. Finite elements analysis was employed in this study to analyze the direction to fill and the appropriate quantity of biomaterial, namely polymethylmethacrylate (PMMA) or hydroxyapatite (HA), which was used to replace the bone. With PMMA replacement, increased quantities of PMMA replacement made the maximum von Mises stress nearly constant. The surgeon should fill the PMMA replacement from the lateral to the medial side to reduce the maximum von Mises stress on PMMA. With HA replacement from the lateral to the medial side, the maximum von Mises stress slightly increased when the biomaterials were added under walking conditions and were nearly stable when added under stair climbing conditions. However, HA replacement from the medial to the lateral side produced the highest maximum von Mises stress when three parts of biomaterial were added under both conditions. The surgeon should fill the HA replacement from the lateral to the medial side to minimize the maximum von Mises stress on the HA. In addition, finite elements analysis seemed to be a useful tool, combined with the surgeons’ experience to validate suitable biomaterial or an appropriate procedure for better results in bone surgery.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 2, Mar 15 - Apr 15, Page 263 - 276 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเกลือและซูโครสต่อการหมักและการยอมรับของกุ้งส้มที่ผลิตจากกุ้งขาว

ผู้เขียน:Imgผกาวดี เอี่ยมกำแพง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSuppasil Maneerat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอุบล สะมะบุบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat

123