Search Result of "Manakorn Sukmak"

About 171 results
Img

Researcher

ดร. มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:biotechnology, molecular biology, molecular ecology, molecular diagnosis

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ จาละ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นางสาว รวีวรรณ พลอยพันธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ: โลหิตวิทยา, พยาธิ

Resume

Img

Researcher

นางสาว น้องนิด เก้าลิ้ม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ, Molecular Biology

Resume

Img
Img
Img
Img
123456789