Search Result of "Makiko Sekiyama"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Municipal solid waste flow and waste generation characteristics in an urban-rural fringe area in Thailand

ผู้แต่ง:ImgAi Hiramatsu, ImgYuji Hara, ImgMakiko Sekiyama, ImgRyo Honda, ImgDr.Chart Chiemchaisri, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume