Search Result of "Makarasen, A."

About 14 results
Img
Img

Researcher

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Biosensor/Chemosensor, Bio-based materials, Sustainable materials, เคมีวิเคราะห์/ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensor)

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

(-)-Crebanine

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanwawan Duangthongyou, Associate Professor, ImgMakarasen, A, ImgDr.Supanna Techasakul, Associate Professor, ImgChimnoi, N, ImgDr.Sutatip Siripaisarnpipat, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:X-Ray Single Crystal

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Chemical Biology

Resume

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (14) ประชุมวิชาการ (52) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)