Search Result of "Maize dwarf mosaic virus"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มของเชื้อไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgเอื้อมขวัญ จันเต็ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Sequence Diversity and Virulence of Sugarcane Mosaic Virus strain MDB Isolates in Zea mays

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จีโนมเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยสาเหตุโรคใบด่างแคระในข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgวันวิสา ศิริวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัดของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัดของประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume