Search Result of "Maintenance Planning"

About 29 results
Img

งานวิจัย

ระบบวางแผนการบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง, อาจารย์

แหล่งทุน:หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

Img

การประชุมวิชาการ

Outage Cost Assessment of Industrial Customers for Maintenance Planning

ผู้แต่ง:ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON31

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับของผู้ใช้ไฟประเภทอุตสาหกรรมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงความเชื่อถือได้

Img

การประชุมวิชาการ

A Study of PEA Distribution System Health Index

ผู้แต่ง:Imgวัชระ พบพร, ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีประเมินสภาพทางเพื่อใช้ในการวางแผนงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น

ผู้เขียน:Imgนิติกร คล้ายชม

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาในโรงงาน กรณีศึกษา: บริษัทผลิตด้ายคอตตอน

ผู้เขียน:Imgทัชพิชา พรมวงค์

ประธานกรรมการ:Imgปุณณมี สัจจกมล

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12