Search Result of "Magnetic Field"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการจำลองและการแสดงภาพแบบขนานของการขนส่งอนุภาค แม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อล้อมรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:อรวรรณ ชวลิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายกนก หวลกำเนิด, Imgอรวรรณ ชวลิต, Imgโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความผิดพร่องในระบบด้านแรงสูงที่ส่งผ่านมายังระบบแรงต่ำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศรัณย์ สุวิทยพันธ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรรณี หอมทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, Imgนายยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, Imgผศ.ดร.คณิน เนื่องโนราช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12