Search Result of "Magerd, S"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาง กรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microanatomy (Histology)

Resume

Img

Researcher

นาง อมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell of Molecular Biology

Resume