Search Result of "MSSI"

About 4 results
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายไตรมาส ปี 2556 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภค, การพัฒนาคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume