Search Result of "Luk-in, S."

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sampling Technique in Rice Pest Management: A Tool for the Rice Growing Farmers at Buang Thong Lang Village in Lam Luk Ka Sub-district, Pathum Thani Province, Thailand)

ผู้เขียน:ImgNgawang, ImgApichai Daorai, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, ImgSomsak Thongdeethae

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Buang Thong Lang village at Lam Luk Ka sub-district, Pathum Thani province was the area where the experiments were conducted for two consecutive rice cropping seasons, February-May 2004 and July- November 2004. It was aimed to assess effectiveness of sampling tactics through visual counting of pests from randomly selected rice hills. Pesticide spraying schedule was administered through the determination of economic threshold of rice pests. The study comprised of four farmers’ fields in a locality each of which was compared for grain yield, net returns taking into account the ecological aspects. The net economic benefits and presence of counts on natural enemies in an experimental plot were high which showed comparative advantages over the indecisive pesticide use driven traditional practices. It was concluded that the trends in present integrated pest management strategies designed for the farmers’ situation needed timely and accurate information on identification of the key pests before drastic chemical actions are deployed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 424 - 430 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เศรษฐศาสตร์ชีวะของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม กรณีศึกษา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgธารณ์นรินทร์ ศรีใสพัฒนกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเท่าเทียมในบทบาททางเพศ การสื่อสารในครอบครัว และความพึงพอใจชีวิตสมรสของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgกอบกูน พิชัยณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgดาริกา มุสิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุภาชนก เหล็กกล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนหมู่บ้านหลัก 32 เมืองไซ แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgDaovieng SITTHIRATH

ประธานกรรมการ:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการร่วม:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgจรรยา ศรีปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ เชิดชัยภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgสุริยา ปานเพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12