Search Result of "Luengviriya, J."

About 92 results
Img

Researcher

ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Physics), ตัวกลางกระตุ้นได้ (Excitable media), โทโทกราฟเชิงแสง (•Optical tomography)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นโครเมียมในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะแบบพกพา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง มาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดาราศาสตร์ (Astronomy), ระบบจัดการตนเอง (Self organigation System), การสอนฟิสิกส์ทั่วไป (•Geneal Physics teaching)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอล่า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Synchrotron based techniques for characterization of structural and electronic property of materials

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.จริน โอษะคลัง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345